Friday, 29 November 2013

KESALAHAN YANG BIASA DILAKUKAN KETIKA MEMBACA ALQURAN

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : GoogleAntara perkara yang dapat dikesan ketika mendengar bacaan peserta-peserta kem sebelum ini. Begitu juga daripada peserta Kem Tahsin Al-Quran. Antara kesalahan yang mudah dilakukan ialah :

Pertama - kesalahan memanjangkan kadar harakat kepada dua harakat. contohnya َاَلَمْ تَرَ كَيْف. Pada huruf ر berlaku kesalahan memanjangkan harakat menjadi dua harakat. Bacaan yang perlu dibaca adalah dengan kadar satu harakat sahaja. 

Kedua -  kesalahan meninggalkan bacaan dengung. Contohnya pada ّان. Pada huruf  ّن perlu dibaca dengan dengung dengan kadar dua harakat. Begitu juga pada huruf مّ. Bacaan perlu didengungkan dengan kadar dua harakat.

Ketiga - kesalahan tidak memanjangkan bacaan pada mad jaiz dan mad wajib. Kesalahan yang dilakukan adalah membaca dengan kadar dua harakat sahaja. Bacaan yang sempurna adalah  perlu dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Jika dibaca 4 harakat maka semua perlu dibaca dengan kadar 4 harakat.

Selain daripada itu tidak membaca dengan kadar harakat yang konsisten. Bacaan yang terbaik ialah membaca dengan kadar harakat yang sama. Jika membaca mad jaiz dengan kadar 4 harakat. Maka jika bertmu dengan mad jaiz perlu dibaca sama dengan kadar 4 harakat. Jika membaca dengan kadar 5 harakat maka perlu membaca dengan kadar 5 harakat. Begitu juga dengan mad wajib.

Bagi mad lazim perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. Terutama di dalam Surah al-Fatihah perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. 

Keempat - Kesalahan makhraj  huruf terutama makhraj huruf ث ذ ظ.

Kelima - Kesalahan tidak mendengungkan dengan kadar dua harakat. Hukum ikhfaq, idgham dan wajibul ghunnah antara contoh kesalahan yang biasa dilakukan.

No comments:

Post a Comment